Milieu


De Wet milieubeheer (Wm) is een Nederlandse wet die op 1 maart 1993 de oude 'Hinderwet' heeft vervangen. De Wm is bedoeld om vervuiling, hinder en overlast naar de omgeving en/ of het milieu binnen wettelijke normen te houden. Als een bedrijf wordt opgestart of in werking is, is deze wet van toepassing. Een aantal (kleine) bedrijven is vrijgesteld van de werking van de Wet milieubeheer.


Bedrijven die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een besluit met algemene regels van toepassing op een bepaalde branche, hoeven geen milieuvergunning aan te vragen. Sinds 1 januari 2008 zijn bijna alle branchegerichte AMvB?s (uitgezonderd die voor landbouw en glastuinbouw) vervangen door het nieuwe Activiteitenbesluit. Dit besluit geldt voor bijna alle bedrijven.


Als het bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit valt, dient een milieuvergunning aangevraagd worden.