Dienstverlening

Schoenmakers Advies biedt diensten aan op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw & landschap en overige dienstverlening, zoals planvisies, milieu, brand en externe onderzoeken.

Deze veelzijdige werkzaamheden realiseren we voor de zakelijke markt, particuliere markt en de overheid.

Bestemmingsplannen 

 

Tijdens de ter inzage legging van het voor- en/of ontwerpbestemmingsplan is het van belang dat het bouwvlak en/of bestemming goed is aangegeven op de verbeelding (bestemmingsplankaart). Voldoet u woon en/of bedrijfslocatie niet aan het plan wat terinzage ligt,  is het verstandig om hierop een reactie c.q. zienswijze te geven, dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Schoenmakers Advies kan u ten dienst zijn voor het opstellen van een inspraakreactie en/of zienswijze en eventuele vragen omtrent het bestemmingsplan.  Mail of bel ons voor een afspraak.


Kwaliteitsverbetering van het landschap

De rood-met-groen koppeling


De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van Noord-Brabant. Door de dynamiek van ontwikkelingen ontstaat het gevaar dat de verschillen tussen stad en land en de diversiteit van natuur en landschap verloren gaan. Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie Noord-Brabant in haar Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening ruimte het principe van ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ geďntroduceerd. 


Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit kan onder andere door landschapselementen aan te leggen maar ook door specifieke aandacht te schenken aan de kwaliteit van de op te richten bebouwing of door behoud van waardevolle cultuurhistorische elementen. 


In de verordening is bepaald wanneer de kwaliteitsverbetering van het landschap geldt. Kwaliteitsverbetering geldt in de volgende situaties:

- buiten bestaand stedelijk gebied en buiten de ecologische hoofdstructuur;

- bij ruimtelijke ontwikkelingen;

- als er planologische besluitvorming nodig is.


Op hoofdlijnen zijn er drie methodes (met varianten) denkbaar die invulling geven aan de kwantitatieve invulling van de rood-met-groen koppeling:

- door maatwerk te leveren  per ontwikkeling met menselijke expertise;

- door het ‘rood’ om te rekenen naar euro’s en die euro’s in te zetten voor ‘groen’

- door de oppervlakte ‘rood’ om te rekenen naar een oppervlakte ‘groen’, oftewel groencompensatie 


Schoenmakers Advies kan u adviseren met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het landschap. Tevens kunnen we een van de drie bovengenoemde methodes toepassen op uw locatie. We kunnen u bijvoorbeeld bijstaan met het opstellen van een groencompensatieplan, gebaseerd op de uitgangspunten handreiking ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ van de provincie Noord-Brabant.